توجه : به دلیل احترام به حقوق مولفین و مصنفین و بر اساس تصمیم و تاکید مدیریت سایت ، کتابهایی که دارای حق مولف یا مصنف می باشند صرفا" در سایت معرفی می گردند و از قرار دادن لینک دانلود این کتابها معذوریم.

دانلود کتابهای محبوب

مزایده فروش وب سایتهای گروه امید ایران

آخرین ارسالهای تالار گفتمان

تبليغات

دانلود کتاب داستان قادر متعال

دانلود رایگان کتاب داستان قادر متعال,دانلودرایگان کتاب داستان قادر متعال ,دانلود کتاب داستان قادر متعال, کتاب داستان قادر متعال ,دانلود کتاب داستان قادر متعال ,کتاب دانلودی , کتاب داستان قادر متعال ,داستان,,کتاب,رمان جذاب, کتاب داستان قادر متعال ,دانلود داستان قادر متعال,حمید جعفری,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخان

توضیحات کتاب :

دانلود کتاب داستان قادر متعال در این مجموعه داستان نویسنده، با داشتن دغدغه‌ی ارتقای سطح اخلاق در جامعه، کتاب را تالیف کرده است. او در بیشتر داستان‌ها، سعی دارد تا حوادث و جریانات زندگی امروز بشر را به سمت و سوی اخلاق، سوق و هدایت دهد.در قسمتی از کتاب قادر متعال می‌خوانید:ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮگ، ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪای ﻣﺎر زﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﺰدﯾﮏ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ، دﻧﺪان‌ﻫﺎی ﻧﯿﺶش را در اﻋﻤﺎق وﺟﻮدﻣﺎن ﻓﺮو ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﻠﻪ ﻗﺎف ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ، او ﺧﻮدش را ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.ای ﮐﺎش در ﻫﻤﺎن ﻣﺮداب ﻣﯽ‌ﻣﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﺗﭙﻪ‌ی اُﻣﯿﺪم ﺑﻤﯿﺮم. دﺳﺖ ﮐﻢ اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ‌ﻣﺮدم، دﻟﻢ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻮن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺒﻮد اﻣﺎ روی ﺗﭙﻪ، در اوج اﻗﺘﺪار ﻣُﺮدن، ﺿﺠﻪ آور است.مرداب ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﭻ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ اﻵن ﺧﻮدش را ﺑﻪ زاﻧﻮ‌ﻫﺎﯾﻢ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻖِ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺮ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮدن و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮا در ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.ﻣﺮداب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﻣﺮداب ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﯿﺪم را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ از ﺣﻮادث ﻗﺒﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ‌ام ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮم. اﻣﯿﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽ‌دﻫﺪ.مرداب ﺑﻪ ﮐﻤﺮم ﻣﯽ‌رﺳﺪ. ﻣﻦ ﭼﺎره‌ای ﻧﺪارم ﺟﺰ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دﻟم ﭼﺮاغِ اُﻣﯿﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﮐﻪ ﻧﺎﺟﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻫﺪ. ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯽ‌نگرم.می‌داﻧﻢ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺣﺲ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ‌داﻧﻢ در دروﻧﻢ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻓﺮﯾﺎد اﻣﯿﺪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. ﻣﺮداب ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ ﻣﯽ‌رﺳﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺒﻨﺪم. ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻫم ﺿﺠﻪ ﺑﺰنم.

دانلود رایگان کتاب داستان قادر متعال,دانلودرایگان کتاب داستان قادر متعال ,دانلود کتاب داستان قادر متعال, کتاب داستان قادر متعال ,دانلود کتاب داستان قادر متعال ,کتاب دانلودی , کتاب داستان قادر متعال ,داستان,,کتاب,رمان جذاب, کتاب داستان قادر متعال ,دانلود داستان قادر متعال,حمید جعفری,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد.

مسئولیت محتوای کتابها به عهده نگارنده بوده و  کتابخانه امید ایران هیچ مسئولیتی را در این خصوص نمی پذیرد.