دانلود کتابهای جدید : 

دانلود رایگان کتاب رمان چرخ گردون

دانلود رمان چرخ گردون

دانلود رایگان کتاب رمان چرخ گردون ,دانلودرایگان کتاب رمان چرخ گردون ,دانلود رمان چرخ گردون ,کتاب رمان چرخ گردون ,دانلود کتاب رمان چرخ گردون ,کتاب دانلودی , رمان چرخ گردون ,داستان,,کتاب,رمان فارسی,کتاب رمان چرخ گردون ,رمان ایرانی,دانلود رایگان کتاب,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلودکتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب

توضیحات کتاب :

دانلود رمان چرخ گردون ﺳﻪ رﺑﻌی از ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﻣﯿﻨﺎ میﮔﺬﺷﺖ وﻟی ﻫﺮ ﺑﺎر زﻧﮓ می زد می دﯾﺪ ﺗﻠﻔﻨﺶ ﻣﺸﻐﻮﻟﻪ، ﮐﻼﻓﻪ و ﻧﮕﺮان رﻓﺖ ﺳﺮاغ ﮐﻤﺪش، ﻧمی دوﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻪ، می دوﻧﺴﺖ رﺳﻮﻟی وﮐﯿﻞ ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻮم دو ﻣﺎهی ﻫﺴﺖ ﻓﻮت ﮐﺮده، اﮔﻪ در ﺧﻮﻧﻪ ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻮم ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم می ﺷﺪ و ﮐﺲ و ﮐﺎرش ﻫﺮ ﮐﺪوم دوﺑﺎره ﭘﺮ و ﭘﺨﺶ میﺷﺪﻧﺪ، دﺳﺘﺮسی ﺑﻬﺸﻮن ﺧﯿلی ﺳﺨﺖ ﺑﻮد، از ﻃﺮﻓی ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداش ﺑﻮد اون رو ﭼﯿﮑﺎر می ﮐﺮد، ﻋﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ می ﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اش،می ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻧمی ﺗﻮﻧﺴﺖ ﻏﻠﻄی ﺑﮑﻨﻪ، اﻟﻤﺜﻨی ﮔﺮﻓﺘﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﻮد، و ﮐﺎر ﯾﻪ روز و دو روز ﻫﻢ ﻧﺒﻮد، از اون ﮔﺬﺷﺘﻪ میدوﻧﺴﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺪه دﺳﺖ ﺧﻮﻧﻮاده اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﻮﻟﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎن، اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺳﺨﺘی ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎل آﺧﺮ وا ﺑﺪه،از ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺪش ﺧﺒﺮ ازدواﺟﺶ رو ﺑﺰاره ﮐﻒ دﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺷﺎزده ﺑﺮادراش ﻋﺮق ﺳﺮدی رو ﺗﯿﺮه ﭘﺸﺘﺶ ﻧﺸﺴﺖ.

دانلود رایگان کتدانلود رایگان کتاب رمان چرخ گردون ,دانلودرایگان کتاب رمان چرخ گردون ,دانلود رمان چرخ گردون ,کتاب رمان چرخ گردون ,دانلود کتاب رمان چرخ گردون ,کتاب دانلودی , رمان چرخ گردون ,داستان,,کتاب,رمان فارسی,کتاب رمان چرخ گردون ,رمان ایرانی,دانلود رایگان کتاب,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلودکتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه الکترونیکی امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد