دانلود کتابهای جدید : 

دانلود رایگان کتاب رمان کمپ تابستانی

دانلود رمان کمپ تابستانی

دانلود رایگان کتاب رمان کمپ تابستانی ,دانلودرایگان کتاب رمان کمپ تابستانی,دانلود رمان کمپ تابستانی,کتاب رمان کمپ تابستانی,دانلود کتاب رمان کمپ تابستانی ,کتاب دانلودی ,رمان کمپ تابستانی,داستان,,کتاب,رمان جذاب,کتاب رمان کمپ تابستانی,رمان ایرانی,ح,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلودکتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب

توضیحات کتاب :

دانلود رمان کمپ تابستانی کتاب رمان کمپ تابستانی داستان سه دختری است که یک تابستون متفاوت رو آرزو می‌کنند و حس ماجراجویی آن‌ها را به یک کمپ عجیب ولی زیبا می‌کشاند. در صورتی که آن سه دختر با رفتن به آنجا سند مرگ خودشان را امضا می‌کنند. و کمپ تابستانی آن‌ها تبدیل به کمپ مرگ آن‌ها می‌شود.قسمتی از رمان کمپ تابستانی را می‌خوانید:ﭼﺸﻢ ﻫﺎم رو ﺑﺎز ﮐﺮدمﺧﻮدم رو درﺣﺎﻟﯽ روی ﺧﺎک ﻫﺎی ﮐﻒ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻨﺎرم ﻻرﯾﺴﺎ و ﺳﺎﻣﺮ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ روی زﻣﯿﻦ وﻟﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدن! ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﻻرﯾﺴﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش اوﻣﺪ و ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺳﺎﻣﺮ!! ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﺮم ﺿﺮﺑﻪ وارد ﺷﺪ! و ﺑﯽ ﻫﻮش ﺷﺪم!! ﻻرﯾﺴﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔﺖ:ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮه ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ.ﺳﺎﻣﺮ ﮐﻪ رﻧﮕﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮ ﯾﺪه ﺑﻮد آب د ﻫﺎﻧﺶ رو ﻗﻮرت داد و ﮔ ﻔﺖ: درﺳﺘﻪ…ﺣﻖ ﺑﺎ اوﻧﻪ!درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدم رو ﻓﺮار ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮﯾﺎد زدم :ﺑﺪوﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ!و ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد دوﯾﺪم…ﺳﺎﻣﺮ و ﻻرﯾﺴﺎ ﺟﻠﻮی ﻣﻦ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮد رو ﭘﺸﺖ ﮔﺮدﻧﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ.

دانلود رایگان کتاب رمان کمپ تابستانی ,دانلودرایگان کتاب رمان کمپ تابستانی,دانلود رمان کمپ تابستانی,کتاب رمان کمپ تابستانی,دانلود کتاب رمان کمپ تابستانی ,کتاب دانلودی ,رمان کمپ تابستانی,داستان,,کتاب,رمان جذاب,کتاب رمان کمپ تابستانی,رمان ایرانی,ح,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلودکتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه الکترونیکی امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد