دانلود کتابهای جدید : 

دانلود همه طراح اند

دانلود کتاب همه طراح اند

دانلود رایگان کتاب همه طراح اند ,دانلودرایگان کتاب همه طراح اند ,دانلود همه طراح اند ,کتاب همه طراح اند ,دانلود کتاب همه طراح اند ,کتاب دانلودی , همه طراح اند ,داستان,,کتاب,محسن جعفرنیا,کتاب همه طراح اند ,رمان ایرانی,دانلود رایگان کتاب,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلودکتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب

توضیحات کتاب :

دانلود کتاب همه طراح اند کتاب همه طراح اند نوشته محسن جعفرنیا مربوط به رشته طراحی صنعتی می‎شود و در مورد آینده محصولات و مصرف‌کنندگان صحبت می‌کند.ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﮐﻨﻮن در اﯾﺠﺎد دوره ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دادن اﺟﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روی رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ روی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. اﯾﻦ آزادی ﻓﺮدی در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل، ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد. اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎ اﻧﺪازه‌ای ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﻮﺷﺶ داده، آزادی ﻓﺮدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و رﯾﺴﮏ رد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ را داده و ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه آزاد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه هم‌زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻼق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻠﻖ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﻓﺮدی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮد.

دانلود رایگان کتاب همه طراح اند ,دانلودرایگان کتاب همه طراح اند ,دانلود همه طراح اند ,کتاب همه طراح اند ,دانلود کتاب همه طراح اند ,کتاب دانلودی , همه طراح اند ,داستان,,کتاب,محسن جعفرنیا,کتاب همه طراح اند ,رمان ایرانی,دانلود رایگان کتاب,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلودکتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه الکترونیکی امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد